Glue

9 Item(s)
 1. 11,3 KG Saphira Hotmelt side glue 231

  Material number : 164969
  Availability:
 2. 18,2 KG Saphira Hotmelt glue spine 130

  Material number : 164968
  Availability:
 3. 20 KG Saphira cleaner PUR warm blue P

  Material number : 164970
  Availability:
 4. 20 KG Saphira PUR glue spine 330

  Material number : 164961
  Availability:
 5. 20 KG Saphira PUR glue spine 330 LT

  Material number : 164963
  Availability:
 6. 20 KG Saphira PUR glue spine 330 NE

  Material number : 164965
  Availability:
 7. 9x2KG SAPHIRA GLUE PUR 330 LT

  Material number : 164964
  Availability:
 8. 9x2KG SAPHIRA PUR GLUE 330 NE

  Material number : 164967
  Availability:
 9. GLUE SAPHIRA PUR330(9x2kg)

  Material number : 164962
  Availability: